آچار فیلتر

دارای 20 تیغ با سر دایره ای شکل

آچار کارتل SW-0810-CB

به همراه مفصل لغلغه اي جهت بهتر كار كردن

داراي مفصل لغلغه اي جهت بهتر كار كردن

داراي مفصل لغلغه اي جهت بهتر كار كردن

داراي مفصل لغلغه اي جهت بهتر كار كردن

داراي مفصل لغلغه اي جهت بهتر كار كردن

داراي مفصل لغلغه اي جهت بهتر كار كردن