بالابر برقی

دستگاه بالابر برقی ۵۰۰ کیلویی چهار کاره

دستگاه بالابر برقی ۱۰۰۰ کیلویی چهار کاره

دستگاه بالابر برقی ۶۰۰ کیلویی

دستگاه بالابر برقی ۸۰۰ کیلویی

دستگاه بالابر برقی ۱۰۰۰ کیلویی

ریل برقی جرثقیل ۵۰۰ و ۱۰۰۰ کیلویی