بالابر برقی

ریل برقی جرثقیل ۵۰۰ و ۱۰۰۰ کیلویی

دستگاه بالابر برقی ۱۰۰۰ کیلویی

دستگاه بالابر برقی ۸۰۰ کیلویی

دستگاه بالابر برقی ۶۰۰ کیلویی

دستگاه بالابر برقی ۱۰۰۰ کیلویی چهار کاره

دستگاه بالابر برقی ۵۰۰ کیلویی چهار کاره