تیغ اره عمود بر

بسته 5 عددی تيغه عمودبر برش منحنی فلز

بسته 5 عددی تيغه عمودبر برش منحنی آلومینیوم

بسته 5 عددی تيغه عمودبر برش مستقیم فلز

بسته 5 عددی تيغه عمودبر برش تمیز چوب

بسته 3 عددی تيغه عمودبر برش سریع چوب

بسته 5 عددی تيغه عمودبر برش سریع چوب

بسته 5 عددی تيغه عمودبر برش مستقیم چوب

تيغه عمودبر مدل T 144 D*100