صفحات برش

دارای حفره های بیشتر برای کاهش صدا و دما