سمباده لرزان

سمباده لرزان مدل ED-3201 ادون

سمباده لرزان مشتی مدل 3109 ان ای سی

سمباده لرزان مدل 3112 ان ای سی

سمباده لرزان گرد مشتی ( گردشی و لرزشی )مدل 3110 ان ای سی

سمباده لرزان گرد مشتی مدل 3101 ان ای سی

سمباده لرزان مدل 3105 ان ای سی