کولیس

توانایی اندازه گیری داخل و خارج و عمق گام

مناسب برای اندازه گیری داخل و خارج و عمق گام

دارای توانایی اندازه گیری داخل و خارج و عمق گام