کولیس

امکان اندازه گیری داخل و خارج و عمق و گام

مناسب اندازه گیری داخل و خارج و عمق و گام

امکان اندازه گیری به صورت متریک و اینچ

اندازه گیری قطر و طول