چکش مهندسی

روکش دسته از جنس پلاستیک ضد تعریق

روکش دسته از جنس پلاستیک ضد تعریق

روکش دسته از جنس پلاستیک ضد تعریق

دارای دسته ضد لغزش و ارگونومیک

دارای دسته ضد لغزش و ارگونومیک

چکش مهندسی 2000 گرم EH1606

چکش مهندسی 1500 گرم

چکش مهندسی 1000 گرم

چکش مهندسی 500 گرم

چکش مهندسی 300 گرم