آلن شش گوش

بدنه سخت کاری شده و حرارت داده شده

بدنه سخت کاری و حرارت داده شده

بدنه سخت کاری و حرارت داده شده

بدنه سخت کاری و حرارت داده شده