موتور برق

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

14,895,000 تومان

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

7,595,000 تومان

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

28,295,000 تومان

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

26,695,000 تومان

مجهز به سیستم کنترل الکترونیکی AVR

18,598,000 تومان

دارای موتور یک سیلندر چهار زمانه