ابزارهای برش و سایش

گرانیت بر نورس

صفحه برش آهن مینی مدل 115 باس

صفحه برش گرانیت مینی مدل BS115 باس

دیسک ساب آهن و استیل ۱۱۵,۱۸۰ میلیمتر انگلو

دیسک برش استیل ۱۱۵,۱۸۰ میلیمتر انگلو

دیسک برش آهن و استیل ۱۱۵,۱۸۰,۲۳۰ میلیمتر انگلو

دیسک سنگبری ۲۳۰ میلیمتر انگلو

دیسک پروفیل بر آهن ۳۵۵,۴۰۵ میلیمتر انگلو