صفحه گرانیت بر

دارای حفره های بیشتر برای کاهش صدا و دما

دارای حفره های بیشتر برای کاهش صدا و دما

شیارهای تعبیه شده در صفحه های برش

شیارهای تعبیه شده در صفحه های برش