انبر ها

ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم

ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم

ساخته شده از آلیاژ کروم وانادیوم

روکش دسته ها از پلاستیک دو جزیی

ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم وانادیوم

ساخته شده از فولاد با آلیاژ کروم وانادیوم

ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم وانادیوم

ساخته شده از فولاد با آلیاژ کروم وانادیوم

ساخته شده از فولاد آلیاژی کروم وانادیوم

ساخته شده از فولاد کروم وانادیوم