سنباده نواری برقی

سنباده نواری ۱۵۰ میلیمتر و دیسک ۲۳۰ میلیمتر

سنباده نواری عرض ۱۰۰ میلیمتر و دیسک ۱۵۰ میلیمتر ۳۷۵ وات

سنباده نوارى و دیسکى ٢٢۵ میلیمتر ۵۵۰ وات

سنباده نوارى و دیسکى ۱۲۷ میلیمتر ۳۰۰ وات

دستگاه سنباده نواری ۹۰۰ میلیمتر پایه دار

دستگاه سنباده نواری ۲۰۰۰میلیمتر پایه دار