سنباده نواری برقی

سنباده نواری ۱۵۰ میلیمتر و دیسک ۲۳۰ میلیمتر

سنباده نواری عرض ۱۰۰ میلیمتر و دیسک ۱۵۰ میلیمتر ۳۷۵ وات

سنباده نوارى و دیسکى ٢٢۵ میلیمتر ۵۵۰ وات

سنباده نوارى و دیسکى ۱۲۷ میلیمتر ۳۰۰ وات

دستگاه سنباده نواری ۹۰۰ میلیمتر پایه دار

دستگاه سنباده نواری ۲۰۰۰میلیمتر پایه دار

دستگاه سنباده تانکی ۸۵۰ وات دور متغیر سری EXPERT

سنباده نواری 18ولت BHBS18-75BL