اینسرت ها

اینسرت 10عددی Atorn VBMT 160404 SM HC 7520

اینسرت Dijet CNMG190608-GG

اینسرت Dijet SNMG 190616-UD

اینسرت 2 عددی Dijet RNM-080-R10

اینسرت 2 عددی Dijet BNM -160-SS

اینسرت 2 عددی Dijet RNM-320-R20

اینسرت 4 عددی Dijet BNM-120

اینسرت 10 عددی SCGT 120408 DL-DC210

اینسرت 20 عددی Dijet SWB 220HS

اینسرت 2 عددی Dijet BNM-160

اینسرت 10 عددی Dijet SCMT 09T304FT

اینسرت 10 عددی Dijet TPKN 1603 PPTA