سنباده دیسکی

سنباده پشت کرکی سیلیکون 180 BKH

سنباده پشت کرکی آلومینیوم 180 BKH

سنباده پشت کرکی سیلیکون 115 BKH

سنباده دیسکی ۳۰ سانت و غلطکی ۱۲/۵ سانت

سنباده دیسکى ٧۵٠ وات ٣٠۵ میلیمتر

سنباده دیسکى ۲۵۰ میلیمتر ۵۵۰ وات