جعبه بکس درایو یک چهارم و سه هشتم اینچ

جعبه ابزار سبز 150 پارچه پلاستیکی (سبز)

جعبه بکس 14 پارچه، 1/2 و 3/8 و 1/4 اینچ E

جعبه بکس، آچار، انواع بیت 1/4،3/8،1/2،

جعبه بکس 40 پارچه 1/4 و 3/8

جعبه بکس ۲۴ پارچه ۳/۸ و ۱/۴ درایو GO-2324-MR

جعبه بکس ۴۰ پارچه ۳/۸ و ۱/۴ درایو GO-2340-MR

جعبه بکس ۸۰ پارچه ۱/۲ ، ۱/۴ ، ۳/۸ GO-8080

جعبه بکس ستاره ای ۱۱ پارچه E 1/2 ، ۱/۴ ، ۳/۸درایو E-4320

کمک کوتاه 75 میلیمتری , تبدیل 3/8 به 1/4

جعبه بکس میکس 1.4 و 3.8 و 1.2 درایو