پیچ گوشتی ضربه خور

ست پیچ گوشتی ضربه خور کیفی وینکس

پیچ گوشتی ضربه خور دوسو

سری پیچ گوشتی تقه ای ، 6 عددی

پیچ گوشتی جعبه ای ضربه ای دسته شیشه ای ، 5 عددی