متعلقات اندازه گیری

گیرنده خارجی دستگاه اندازه گیری ضخامت Sauter U.V

دستگاه اندازه گیری لیزر Allurts SMT-500

لیزر چرخشی Allurts

کابل Helios.Preisser

ابزار کنترلی Stylus زبری سنج Mitutoyo

کابل اتصال Mitutoyo

پدال Mitutoyo

عمق سنج Mitutoyo

صفحه نمایش دستکاه های اندازه کیری Mitutoyo