مته

مته های انسی مدل Onci

مجهز به نوک تیز جهت عملیات سوراخ‌کاری‌ دقیق

مجهز به نوک تیز جهت عملیات سوراخ‌کاری‌ دقیق

مجهز به نوک تیز جهت عملیات سوراخ‌کاری‌ دقیق

مته معدن 5 شیار 4 الماسه

قلم 4 شیار نوک تخت (چینی)