چرخ باربر دستی

پوشش داده شده با رنگ پودری کوره‌ای

پوشش داده شده با رنگ پودری کوره‌ای

پوشش داده شده با رنگ پودری کوره‌ای

پوشش داده شده با رنگ پودری کوره‌ای