تیغ شیارزن

تیغ فرز شیارزن بوش مدل 2608628374

تیغ فرز شیارزن بوش مدل 2608628381

تیغ فرز شیارزن بوش مدل 2608629358

تیغ فرز شیارزن مدل 2608629362

تیغ شیارزن کف‌بردار مدل 2608628440

تیغ فرز شیارزن بوش مدل 2608628374

تیغ شیارزن کف بردار مدل 2608628387

تیغ شیارزن کف بردار مدل 2608628389

تیغ شیارزن مدل 2608628399

تیغ شیارزن انگشتی مدل 2608628370

تیغ شیارزن افقی مدل 2608628404

تیغ شیارزن افقی مدل 2608628401