ابزارآلات دستی و ساختمانی

قیچی PVC نورس

سوپر دم باریک الکترونیکی نورس

سیم چین نورس

قیچی ورق بر چب بر نورس

قیچی ورق بر راست بر نورس

پیچ گوشتی ضربه خور نورس

آچار آلن ستاره ای نورس

گاز آرماتور نورس

سوهان چوب نورس

سوهان آهن نورس

فازمتر نورس